Życie pisze różne scenariusze. Nie zawsze jesteśmy w stanie poradzić sobie sami z problemami.
Droga mamo, jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujesz wsparcia, tutaj znajdziesz kontakty do miejsc, w których otrzymasz profesjonalną pomoc.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa

ZAKRES POMOCY: Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę to miejsce, w którym kobiety oraz ich partnerzy otrzymają bezpłatne wsparcie i pomoc. Doświadczony zespół terapeutów prowadzi tu konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną i grupową. Jest również możliwość skonsultowania się z lekarzem psychiatrą.

www.fdds.pl/

Centrum Praw Kobiet
ul.Wilcza 60 lok.19,00-679 Warszawa
tel.22 622 25 17,
sekretariat@cpk.org.pl

ZAKRES POMOCY: Misją Centrum Praw Kobiet jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Dążymy do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka w tym prawa do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji oraz realizację konstytucyjnej zasady równouprawnienia płci.

www.cpk.org.pl/

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM
ul. Smolna 13/402 Warszawa
tel: 733 563 311
twojpsycholog2@gmail.com

ZAKRES POMOCY: Fundacja świadczy usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne. Oferuje konsultacje psychologiczne, długoterminową psychoterapię, grupy terapeutyczne i warsztaty w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej. W zależności od realizowanych projektów ma szereg bezpłatnych działań skierowanych do seniorów, osób chorujących psychicznie, będących w kryzysach emocjonalnych, dorosłych, dzieci i młodzieży.

www.razem-fundacja.org

Fundacja Świat Ludzkich (S)praw
Teens Matter Program

ul. Staszica 8, 05-500 Piaseczno
tel. 519 110 698 lub 570 040 790

ZAKRES POMOCY: Celem programu Teens Matter jest wyrównanie szans na rozwój osobisty i zawodowy dla młodzieży z rodzin zastępczych, domów dziecka oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również stworzenie możliwości rozwoju ambitnym osobom w trudnej sytuacji finansowej. Nasze podstawowe cele to pomoc w zdobywaniu wykształcenia, wspieranie talentów i pasji, zdobywanie umiejętności cenionych na rynku pracy, budowanie poczucia
własnej wartości jak również szacunku do samego siebie oraz motywowanie do rozwijania własnego potencjału. Organizujemy zajęcia z j. angielskiego i matematyki, warsztaty edukacyjne i rozwojowe, spotkania z inspirującymi gośćmi, a także praktyki zawodowe w
okresie wakacyjnym. Mamy także możliwość zorganizowania konsultacji z psychologiem nie
tylko dla młodzieży, ale także dla mam, które potrzebują wsparcia.

www.peoplematterfoundation.com