Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Jestem Mamą z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Wspólnej 33B, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000780896; NIP:1182192430; REGON: 383067020.
 2. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą operatora pocztowego na adres: ul. Wspólna 33B, 05-092 Łomianki lub za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: FUNDACJAJESTEMMAMA@GMAIL.COM
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania podziękowań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora to dane zwykłe: imię, nazwisko, dane kontaktowe.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12. Podanie danych osobowych Pani/Pana jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 13. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej (systemy informatyczne Administratora).
 14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 15. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
 16. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, subskrypcji newslettera, czyli otrzymywania najnowszych informacji o Fundacji Jestem Mamą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.